ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจ
ติดต่อเรา
 
การประเมินความรู้ทักษะ
ร ะบบลงทะเบียนอบรม / ประชุม
ระบบพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
1
Yesterday
1
This Month
17
Last Month
31
This Year
266
Last Year
14,487
เริ่มนับ : 18 พ.ค. 55
Link ที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ..
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกระทรวงสาธารณสุข
PCU Innovation (โครงการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ)
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) Human Capital Knowledge HUP
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


   
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปฐมภูมิและทุติยภูมิ เขตบริการสุขภาพที่ 1
ขอประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
การบริหารความเสี่ยงและการความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
003/n1(2)/61 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
002/n1(2)/61 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
001/n1(2)/61 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2561
003/n1(11)/60 สถาบันพัฒนศาสตร์ - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารพัสดุแนวใหม่" ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
002/n1(11)/60 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4 (Hospital and Healthcare Standards)
คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
คู่มือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ฉบับประเทศไทย
"เตรียมความพร้อมรับ Hospital Accreditation และ Re-acreditation" โดย นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
การเขียนแบบประเมินตนเอง PCA ระดับหน่วยบริการ นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง "หมอครอบครัว ประจำตัวทั่วไทย"
แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2557
จิ๊กซอว์การก้าวย่างสู่แก่นแท้คุณภาพในระบบ PCA
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุดทบทวนและประเมินตนเอง (Cup Contracting Unit for Primary Care)
เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primay Care Unit)
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
หลักการเป็นข้าราชการที่ดี
ทัศนคติแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดย อ.พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
Seamless Care (เชื่อมโยงประสาน..สู่บริการไร้รอยต่อ) โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ กับ รพ.สต. โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550"
MEH
กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร HA เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดย ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดย ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ : 29-03-2018 - 30-03-2018
ชือกิจกรรม : การประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานที่ : ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 05-03-2018 - 07-03-2018
ชือกิจกรรม : อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร Smart Leader 4.0 คณะกรรมการ พชอ.รุ่น1
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนนท์(สหกรณ์)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 05-03-2018 - 06-03-2018
ชือกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
สถานที่ : ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 12-01-2018 - 12-01-2018
ชือกิจกรรม : ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ปี 2561 (08.30 - 12.00 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมงานไอที สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 12-01-2018 - 12-01-2018
ชือกิจกรรม : ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของ รพ.ทั่วไปและ รพ.ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (08.30-16.30 น.)
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนนท์(สหกรณ์)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 09-01-2018 - 10-01-2018
ชือกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R
สถานที่ : ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มรายงาน QA
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล
แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
10 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211048 - 50 ต่อ 205 หรือ 206
e-mail : webmaster@www.koonnapab.com